ทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2563

ทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2563

รัฐบาลออสเตรียประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2563 โครงการร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปของไทยเพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศออสเตรีย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้- 13 เมษายน 2563