รัฐบาลออสเตรียประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2563
โครงการร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย ให้แก่นักศึกษา
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปของไทยเพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย
ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศออสเตรีย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้- 13 เมษายน 2563

ทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *